بازی در ممسنی

از بازی های محلی چی یاد دارین:

۱-قطور- بیشتر دختر ها بازی میکنند. مدرسه ابتدائی که بودم (قلعه بجی) قبل از زنگ و زنگ راحت (تفریح) دختر ها بازی میکردند. قطور با ۵ سنگ گرد انجام میشود. مراحل مختلف بازی قطور عبارتند از یکی، دوتا، سه تا، چهار تا، عروس، بشکن، نشکن ....اصفهانی ها هم قطور بازی میکنند. رجوع شود به سریال داستان های مجید.

۲-چال چالک - مشابه قطور با سنگ های کوچک گرد و حفر ه های کوچکی در زمین ساخته میشوند. تابستان ها بچه های چوپان در زیر درخت بید کنار چشمه باز میکردیم.

۳- کل کله برد - از همه مشهور تر است. سنگ ها را بر روی هم میگزارند و به در دو گروه چند نفره به آنها سنگ پرتاب میکنند. پیش جنگ اولین سنگ است.

۴- کله رووانک - بازی پسر هاست. بدزدی و کتک نخوری.

۵- ترکه بازی (چوب بازی)- ترکه و دیاغ. بزنی و نخوری.

۶-چو تنکسه - چوب را با و سرعت و قدرت در هوا رها کنی تا در زمین فرو رود و رقیب به همین شکل چوب را درآورد.

بازی های دیگری هم بلدین بگین تا اضافه کنم.

/ 1 نظر / 20 بازدید
پوپي

ارختل -هشتم برشتم -كپروشك-گرنا