حرفه ای

جلسه داشتیم با جضور شرکت های چینی و هندی و هلندی. نفر هندی رئیس جلسه بود. یه دختر خانم چینی هم منشی جلسه بود که فقط بدستور رئیس هندی جلسه مینوشت و پاک می کرد. حرفی نمیزد. فقط وقتی رئیسش می پرسید جواب می داد. بهمراه رئیسش از کویت آمده بود. یکی از حاضرین در جلسه پرسید: هوا چظور بود در کویت؟ او همین جمله را برای رئیسش ترجمه کرد! رئیسش جواب نداد. دوباره نفر سوالش را پریبد. او هم دوباره از رئیسش پرسید! بعد رئیسش جواب داد و او جواب رئیسش را ترجمه کرد که : گرم بود.

همه تعجب کردند. از اوپرسیدم این یک سوال کاری نبود، میتوانستی خودت جواب بدهی. او این جمله را هم ترجمه کرد و رئیسش گفت نه! نمیتونه. که او هم به من گفت.

/ 0 نظر / 143 بازدید