گوگوش و لباس لری

گوگوش که خیلی از ترانه هایش را من دوست دارم و در کشور تاجیکستان هم طرفداران زیادی دارد به شیراز آمده بود تا در جشن دو هزار ساله شرکت کند و ترانه بخواند.

لباس لری پوشیده بود و روی صحنه توضیح می داد که بعلت نوع لباس نمی تواند بخوبی قر بدهد.

از حاضران لر در جلسه به خانم گوگوش می گوید که این لباس قرطی نیست (خودت قرطی هستی و لباست نیست).

 

/ 0 نظر / 29 بازدید