بازی بابا

رها دخترم وقتی کار بدی می کند مثلا" چیزی را می شکند و یا چیزی را پرت می کند و ما دعوایش میکنیم سرش را با ناز روی شانه اش خم می کند و با ناز کودکانه ای می گوید : بازی بابا.

می ترسم آقای احمدی نژاد هم در آخرش بگوید : بازی بابا ولی بدون شیرینی گفتار بچه گانه.

/ 0 نظر / 4 بازدید