مهمانی

دیشب فرصتی دست داد تا با آقای مرادی نماینده محترم مردم نورآباد ممسنی و اعضاء محترم شورای شهر و شهردار محترم شهر نورآباد نشت دوستانه و صمیمانه ای داشته باشیم. هرچند این جمع به واسطه یک دعوت و مهمانی دور هم جمع شده بودند اما تمام شب را در باره شهرستان و مشکلات شهرستان بحث شد. البته انتخابات ریاست جمهوری هم نقل هر محفلی است در این روزها.

مرادی همه رابه کمک دعوت کرده است. او از کمک هائی که به او و شهرستان شده است بسیار تشکر می کرد و در این رابطه آقایان عزیزی و دکتر صادقی را از وزارت کار و وزارت بهداشت و درمان نام می برد.

صمیمانه می خواهد که اعتبار و شخصیت و توانائی خود را برای ممسنی خرج کند. دراین راه نیازمند ایده است و کسانی را که ایده دارند به همکاری دعوت می کند.

جالب است بدانید یک نفر برای شهریه دانشگاه زنگ می زد. نفر دیگری برای شکایت از مسولی. و هزاران چیز دیگری.

دیروز با هماهنگی آقای مرادی اعضاء شورای شهر با مهندس نیک زاد معاون عمرانی وزارت کشور تا ساعت 9 شب جلسه داشتند و خوشحال بودند که توانسته بودند کمکی راهماهنگ نمایند.

امروز نیز این شورا با هماهنگی آقای مرادی جلسات دیگری دارند تا شاید کمک های بیشتری را جذب نمایند.

آقای شهریور، شهردار هم مهر ودستکش را بهمراه داشت و مرتب نامه می نوشت و درخواست می کرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید