دوره اول رياست جمهوری خاتمی

رياست جمهوری

دوره اول که آقای خاتمی کانديد شده بودند خوب ياد دارم که با تلاش آقای سيد عبدالرسول موسوی نماينده دوره سوم مجلس از سهرستان ممسنی استقبال بسيار پر شوری از ايشان بعمل آمد و مردم کيلومتر ها به استفبال آقای خاتمی آمدند ولی همگی مطمئن بودند ناطق از صندوقها بيرون خواهد آمد. خاتمی درون صندوق ميرود ولی ناطق بيرون ميآيد. آقای موسوی هم ورد زبانش اين بود که سيد اولاد پيامبر. آقای بابک داد هم در خاطرات خود بهمراه خاتمی از آن روز و آن استقبال با شکوه به خوبی ياد کرده اند. خاتمی هم جائی گفته بوده است که ممسنی ها مرا رئيس جمهور نبودم خواستند و اولين جائی بود که خيلی گرم و مثل يک رئيس جمهور از من استقبال کردند.

بگذريم که خاتمی انتظارات مردم ايران را برآورده کرد يا نه. ممسنی ها معتقدند که خاتمی هوای آنها را نداشت و به اندازه کافی به پشتيبانی آنها ارزش و بها نداد. هر چند من خودم هم ميدانم که سهميه هشت سال رياست جمهوری برای شهرستان کوچکی مثل نورآباد حتی يک روز هم نميشود ولی خيلی از مردم با من موافق نيستند.

ممسنی که در انتخابات مجلس از رکورد داران بود و به قول بعضی ها از صددرصد (۱۰۵٪) هم بيشتر رای داد حالا در اين انتخابات که نه معين، نه کروبی و نه هيچکدام از کانديداها بکش، جاويد يا رستم نيستند به کی رای خواهند داد؟

در زمان انتخابات آقايان کانديداها که همگی مدارج عاليه دانشگاهی را هم يدک ميکشند چنان طايفه گرائی را رواج ميدهند که آدم ميماند اينها در مجلس شورای اين کشور هزار طايفه و دين چکار خواهند کرد. 

/ 0 نظر / 7 بازدید