فحش دادن در مدرسه

تارا برایم تعریف کرد که دیروز در مدرسه سر صف مدیر پشت بلند گو فحش میداد و ما هم تکرار میکردیم.

تعجب کردم و گفتم چطور فحشی.

گفت : مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا

خنده ام گرفت. گفتم بابا اینها شعار است نه فحش.

گفت یعنی چی: گفتم که یعنی ما می خواهیم امریکا و اسرائیل بمیرند.

گفت اینکه می شود نفرین. یا دعا.

گفت ما می خواهیم که امریکا بمیرد و فقط دعا میکنیم. خدا کند که امریکا نخواهد ما بمیریم. چون خیلی قوی هستند و فقط به دعا قناعت نمیکنند. شاید به ما حمله کنند.

گفتم بابا من مهندس هستم از این چیز ها زیاد بلد نیستم.

گفتم ولی هر روز ما اینها را می گوئیم.

گفتم من هم سالها گفتم.

میگه از فردا دیگه مرگ بر آمریکا و اسرائیل نمی گوید. اگه هم معلم پرسید میگوید که دلیلش را نمی داند که چرا باید به امریکا فحش بدهد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید