دکتر شریعتی

اینجا آسمان ابریست ، آنجا را نمیدانم... اینجا شده پائیز ، آنجا را نمیدانم... اینجا فقط رنگ است ، آنجا را نمیدانم... اینجا دلی تنگ است ، آنجا را نمیدانم. وقتی که بچه بودم هر شب دعا میکردم که خدا یک دوچرخه به من بدهد. بعد فهمیدم که اینطوری فایده ندارد. پس یک دوچرخه دزدیدم و دعا کردم که خدا مرا ببخشد. هی با خود فکر می کنم ، چگونه است که ما ، در این سر دنیا ، عرق می ریزیم و وضع مان این است و آنها ، در آن سر دنیا ، عرق می خورند و وضع شان آن است! ... نمی دانم ، مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن .

/ 3 نظر / 4 بازدید

اينجا خورشيد ميدرخشد زيباتر از شراب ؛ بهتر از تمام شعرهاي ناب

اینجا هوا ابری والوده امابا همه این الودگی شهر زیبا و بزگ درختان به سرخی شراب شیراز مواظب خودت باش

محمد

اینجا در نوع ریختن ، آنجا نمیدانم.