جرف هاای بیاد ماندنی

خاله ای دارم که زن بسیار دانائی است. دو تا از حرف هایش هرگز از یادم نمی روند. یکی اینکه می گفت " پاشنه در توی کاسه چشم آدم بچرخه اما زنده باشه" . زندگی رو خیلی دوست دارد و می گوید حبف آدم که بمیرذ. حتی با چنین دردی "چرخیدن پاشنه در در چشم آدم" هم زندگی از مردن بهتر است.

وقتی از او پرسیذم خاله چند سالته؟ گفت خاله شناسنامه رو اگه نگاه کنی خیلی. اما این سال های آلان رو اصلا" قبول ندارم. هر دو سالیش هم یک سال نیست.

 

واقعا" هم این سال ها را چیزی نیست و تا چشم بر هم بزنی سال گذشته است.

 

/ 2 نظر / 71 بازدید
امید

حتما" خیلی ازش خوش میگذره که دو سال را اندازه یه سال قبول نداره. دلش می خواد هر سالش سال کبیسه باشد.ان شاء الله زنده باشد وبه آرزوهایش برسد.(روی قبرم بنویسید زهر مارتان شود موریانه ها ، این تن که میخورید پراز آرزوهای شیرین بود)

امید

حتما" خیلی ازش خوش میگذره که دو سال را اندازه یه سال قبول نداره. دلش می خواد هر سالش سال کبیسه باشد.ان شاء الله زنده باشد وبه آرزوهایش برسد.(روی قبرم بنویسید زهر مارتان شود موریانه ها ، این تن که میخورید پراز آرزوهای شیرین بود)