امام زاده

خانه ما در محله باغ فیض و در کنار امام زاده جعفر و بی بی حمیده خاتون قرار دارد. مادرم هر روز برای نماز به امام زاده میرود. دیروز که برای نماز رفته بود خانمی را در کنار خودش میبیند که داشت گریه میکرد. بعد از نماز از او دلجوئی میکند و علت گریه اش را می خواهد. زن که کودکی را هم همراه داشته است می گوید که سرطان دارد.

مادرم که بسیار زن با روحیه ای است نهیبش می دهد که چرا ناامیدی؟ مگر نیامدی امام زاده برای شفا؟ انگار به کارت اعتقاد نداری. و برایش مثال می آورد که فلانی را میشناسم که سرطان داشت و بهبودی یافت. خلاصه خانم را دلداری میدهد و عیدی هم به بچه اش میدهد. تارا میگوید که خانم هزاربار ننه طلا را ماچ کرد.

خدایا به همه مریضان شفا ده.

البته حکایت های مادرم و امام زاده زیاد است. روزی دیگر دختر جوانی را دلداری داده بود که نامزدیش بهم خورده بود و....

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
رضا جت

با سلام از اينكه خداوند بزرگ دعاي انسان هاي صادق وپاك مثل مادر شما را ميپذيرد شك نكن از مادرت بخواه تا براي خودت وهم ولايتيهايت ازامام زاده جعفر طلب شفاي عاجل نمايد

نزدیکتر به تو

از بی بی حلیمه تا بی بی خاتون و امامزده جعفر ...

صدای آینه

سلام خواندم و آفرین گفتم.حقا که مادرت شیرزنی است! این خاطره یاد مادرم را زنده کرد.بارها از این صحنه ها در روزگار حیاتش دیده بودم. امروز روز مادر است.از طرف من هم به ننه طلا تبریک بگو.[گل][لبخند]چه نام با مسمایی![گل]