دکتر بیت الله دهقان

مادرم را برده بودم دکتر برای معده.دکتر فوق تخصص بود. دارو هایش را برایش گرفتم. شب بعد از غذابایستی قرصش را بخورد. تارا دخترم آب را برد و گفت ننه قرص یادت نره. اما مادرم گفت فعلا" نمی خوردم. وقتی از اوپرسیدم چرا؟ گفت باید اول نشون دکتر بیت الله دهقان بدهمش بعد.

گفتم مادرم دکتر دهقان که نورآباد است و دسترسی نداری دوم این دکتر فوق تخصص است ولی بیت الله دهقان پزشک عمومی است. گفت مادر اما تشخیصش از 100 از این دکتر های اینجا بهتر است. این ها روی کاغذ دکترهستند.

/ 2 نظر / 29 بازدید
پوپی

شما با این خاله طلای ما چکار دارید .........ایشان بهتر تشخیص می دهند که کی بهتر طبابت می کند....

پوپی

شما با این خاله طلای ما چکار دارید .........ایشان بهتر تشخیص می دهند که کی بهتر طبابت می کند....