مناجات

خدایا به خاطر تمام چیزهایی که دادی، ندادی، دادی وپس گرفتی، ندادی وبعدا می خواهی بدهی، دادی دو برابرش پس گرفتی ، دادی وبعدا می خواهی پس بگیری ، اگه میدادی پس میگرفتی پس ندادی، شب خوابیده بودیم و صبح دادی ، سال ها جان کندیم و ندادی؛ نداده بودی فکر می کردیم دادی و پس گرفتی، دادی و ما ندیدیم تا از ما گرفتی؛ خدایا بخاطر باران هائی که سال ها باریدند؛ و بخاطر زمین هائی که این سال ها از بی آبی ترک می خورند؛ خدایا بخاطرگلون (پستان) های پر شیر بز هایمان در آن سال های خوب و بخاطر گر (GAR) شدنشان در این سال ها و بخاطر اینکه ما بنده گرسنه توئیم و دیگران سیر؛ بخاطر همه و همه  شکر.

/ 1 نظر / 4 بازدید
علی

در سطح خواجه عبداله انصاری