آیا تا حالا با خود فکر کرده اید که دیوار چین ابتدا و انهایش کجاست؟

ابتدای دیوار چین در عکسی که از خودم گذاشته ام کاملا" مشخص است. دیوار چین از دریا شروع میشود و حدود 100 متر در دریا جلو رفته است تا نیروهای دشمن نتوانند از آن عبور کنند.

نقطه پایانی آن در درون بیابانهای مرکزی کشور چین قرار دارد. عبور دادن سپاهی بزرگ در این بیابان ها با توجه به تجهیزات آن زمان تقریبا غیر ممکن بوده است.

جالب است بدانید کمتر سپاهی بفکر دور زدن دیوا بوده است و اکثرا" قصد حمله مستقیم و تخریب دیوار را داشته اند.

باز باید بدانید که چینی ها چنگیز خان (تموچین) را یک قهرمان ملی چینی میدانند که حکومت مرکزی را بوجود آورد و به آن افتخار میکنند.