چند روز پیش داشتم با یکی از دوستان اهالی باجگاه (قلعه بجی ) صحبت میکردم و توضیح می داد که کوچه های این روستا را آسفالت نکرده اند. گفتم چرا؟ توضیح داد چون به کاندیدای رقیب دکتر احمدی نژاد رای داده اند!!!! تعجب کردم. توضیح داد که آقای فرماندار و نماینده مجلس اجازه نمی دهند که کوچه ها را آسفالت کنند. با خودم گفتم کاش آین خبر به گوش خود دکتر احمدی نژاد برسد. مطمئن هستم بلافاصله دستور آسفالت و برخورد با مسولین مربوطه را می دهد. البته اگر اصل خبر درست باشد.