هشت سال وزیر بوده است. بعد ها معاون وزیر شد. چندین سال در پتروشیمی بود. پروژه های پتروشیمی رونق گرفته بودند و امروزه تولیدات پتروشیمی با توجه به راه اندازی آن پروژه ها چند برابر شده است.

ناگهان بنزین سر از شورای امنیت ملی درآورد. در آمریکا پاشنه آشیل ایران را پیدا کرده بودند. نفت گران شد. ساخت پالایشگاه توجیه اقتصادی پیدا کرد. پروژه ها شروع شد. پس کی بهتر ار نعمت زاده.

برای همه توجیه شده است. نیاز به اثبات شخصیت ندارد. به همه می تواند توپ و تشر برود. کار را با تمام وجود بلد است. از ریز ترین کارها تا بزرگترین. به نوعی پدر پروژه هاست. برایش از همه مهمتر زمان اجرای پروژه است. می گوید با هر جنسی پروژه باید راه بیفتد. اگر خوب نبود بعدا" عوض کنید. در عوض هر روز پروژه به اندازه ده ها برابر استفاده دارد.

امروز برکنار شد. چه واژه زشتی برای نعمت زاده. شایعه است که برای تسریع کار عسلویه می رود. کاش این همه عاقل باشند که این کار را بکنند. نعمت زاده یک سرمایه است. دراین روزگاری که همه به عدم لیاقت خوشان اقرار دارند نعمت زاده یک موهبت است.