در مجموع فقط امینی را با نام میشناسم. در چند جلسه ای هم بوده ام که او نیز بوده است. او آدم معروف و نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه بود و شاید مرا اصلا" نشناسد. اما من او را حداقل با نام میشناسم.

اصلاح طلب است. برای من اگر اصول گرا هم بود فرقی نمی کرد. حقیقتش اگر از من سوال کنید می گویم او هم اصول گرا است. ولی خودش می گوید اصلاح طلب است. دوستانش می گویند آدم شوخی است. هرچند حالا شاید شوخ طبعی او نیز پریده باشد.

هر چه بود و باشد نماینده شهرستان ما بود. نماینده ای از شهری کوچک که عضو هیئت رئیسه مجلس هم شد. این اتفاق خوبی برای شهرستان ممسنی بود. دور و برش پر بود از مردمانی که نماینده اش کرده بودند.

حالا زندان است. دور و برش دیوار است و دیوار. زندان جای بدی است. آدم زندانی در ملاقات با زن و بچه اش سوال میکند آیا کسی هم سوال از حال و احوال من و شما میکند یانه؟

او حالا دوست دارد دوستانش حداقل حالی از زن وبچه اش بپرسند. فارغ از اصول گرائی و اصلاح طلبی به دلیل اینکه نماینده ای موفق برای شهرستان بوده آنهائی که دوستش هستند بهتر است حالی از او بپرسند تا همسر و فرزندانش وقتی از آنها پرسید سرشان را پائین نیندازند.