شب یلدا دیوان حافظ را برداشتم و از اول برای رها و تا آخر برای خودم فال گرفتم:

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید                  که ز انفاس خودش بوی کسی می آید.

زغم هجر مکن ناله و فریاد که من                        زده ام فالی و فریاد رسی می آید

آجیل بود و هندوانه و انار و نوار بندری و عزیزانی که آمده بودند تا شاد باشیم در این شب دراز.

حافظ را قسم میدهم به بیت بیت شعرش و به قبر هشت ستونش و به حرمت قبور همسایگان محترمش سعدی و خواجوی کرمانی که برای شما دوست عزیر کامی برآورد که مپرس.

سنت های ایرانی و ایرانی بودنمان را پاس داشتیم و حتی اگر تارا خواست که صدای نوارش را بلند کند که همسایگان نیز بشنوند مزاحم نشدم تا بدانند که سنتی را پاس میداریم. شب هم قصه تتی و متی را برای بار هزارم تعریف کردم.

در نظر داشتم که در مورد همت زنانه و مردانه بنویسم. به نظرم می رسد که آستان همت زنان بالاتر آمده است و زنان بلند همت تر شده اند. و در عوض همت مردانمان اگر کوتاه تر نشده باشد ، بالاتر نیز نیامده. مثلا" این پدیده خودش را در امتحانات کنکور نشان می دهد. دختر ها در صد قبولیشان مرتب بالاتر می رود. نفرات اول تا دهم کنکور تعداد بیشتریشان دختر ها هستند.

یا مثلا" اعتیاد. اعتیاد در بین مردان به شدت دارد رشد پیدا می کند و این رشد در بین دختران کمتر است. که ایت خود نشانه همت است.

شاید این روزها مرد بلند همت بودن درد سر دارد و مشکلات فراوان. هستند مردانی با همت بلند که کارهای بزرگ می کنند. اما آن چیزی که من درباره آن صحبت می کنم معدل همت مردان جامعه است.

در کشوری هائی مثل همین امارات عربی مردمانش به کارهای ارزان قیمت تن نمی دهند و حتی شغل هائی مثل رانندگی تاکسی توسط مردم دیگر کشور ها انجام می شود.

یک مورد دیگر که میتوان همت ملت را مقایسه کرد وجود ایرانی هائی هستند که در کشور های دیگر تن به هر کاری می دهند تا لقمه نانی بدست آورند. و ...

همتتان بلند باد.