شاید برای خیلی ها باورش سخت باشد که در جنوب و در جائیکه در تابستان هوا به اندازه بیابان های کویری گرم میشود هم بتوان برنج کاری کرد. اما حقیقت دارد. وجود دو رود خانه فهلیان و دروغ زن که در تمام فصل سال آب دارند به کشاورزان این امکان را میدهد تا برنج کاری داشته باشند.

تلمبه ها را هم باید اضافه کرد. روستا هائی مانند مسیری، باقری، برمک و ... با آب تلمبه شلتوک کاری میکنند.

امسال باران خوب نباریده است و امکان دارد که نتوانند همه زمین ها را کشت کنند. زمین ها رابه نسبت تقسیم میکنند و هر کس به نسبت زمینی که دارد  بصورت مجتمع  کشت میکنند.

تقریبا" از زمانی که 6 الی 7 ساله بوده ام و کلک میکردم وضع به همین احوال بوده است. هیچ نهادی، سازمانی، وزارتخانه ای هرگز گامی را در جهت اصلاح سیستم آبیاری و استفاده بهینه ار آب را بر نداشته است. یا اگر انجام داده است سال بعد باران همه را برده است.

زمستان باران های سیل آسا زمین های اطراف رودخانه را خراب میکند و سر آب ها (محل انشعاب جویبار ها از رودخانه) راآب میبرد. مردم دوباره پول جمع میکنند و درستش میکنند. این کار هر سال است.

جوی ها هنوز هم گلی هستند و آب بسیاری هدر میرود.

هنوز گندم ها را درو نکرده اند که نشاء کاری میکنند. و سپس در فصل تابستان نشاء ها را به زمین اصلی انتقال داده و در آنجا میکارند.

زمین را ابتدا آب می اندازند و بعد از حدود 7 روز شخم می زنند. و سپس آب که به صحرا آمد کلک شروع میشود. در کار کشاورزی دستی دو کار بسیار سخت است. یکی کلک کردن که شامل کرو کشیدن، کرو زدن، کلک کردن، نشا کندن و ... و دومی به کاموا زدن غلات است برای جدا کردن کاه از دانه.

شعر مشهور کلکی هم : کلکی چنش خش ............آدم گند تخم ایکش ( برنج کاری چه چیزه خوبی داره؟ اینکه آدم گندش نشا را میکند و می آورد).

بهترین نوع برنج در ممسنی برنج چمپا میباشد. که دانه هایش درشت نیست اما عطری دارد که مپرس.