زلزله در چین خبر اول این روزها است. زلزله پکن را هم تکان داد. من به شخصه از زلزله میترسم. مخصوصا" از زلزله تهران اگر بیاید. نورآباد هم زلزله خیز است و تا 6.4 را هم من خودم دیده ام. یک سالی هم که ژاپن بودم چندین زلزله قوی را تجربه کرده ام. همیشه با خودم میگویم اگر زلزله تهران بیاید باید چکار کنم. خانه یک طرف، مدرسه تارا و رها، مدرسه فهیمه و ... بیشترین خسارت را در ساختمان های عمومی مانند مدارس میتوان دید. چرا که معمولا" پیمانکاران از بناهائی که دوست ما هستند استفاده نمیکنند. (این خانه را که ساخته است؟ بنا همان بنائی که دوست ماست)

دو مورد در زلزله چین مرا بشدت منقلب کرد. اول مرگ 900 دانش آموز در یک مدرسه و دوم ایثارگری چتربازان چینی برای کمک به مردمشان. از آنجائی که باران به شدت در مناطق زلزله زده میبارید و تمام جاده های منتهی به آن مناطق به جهت زلزله بسته شده بودند کمک رسانی امکان ناپذیر شده بود.اما 150 نفر از جوانان چتر باز چینی بعد از نوشتن وصیت نامه و با خواست خود برای کمک اعزام شدند. 12 نفر از این جوانان شجاع بعد از پریدن از هواپیما جان خود را از دست دادند و بقیه نقش شایانی در اطلاع رسانی و کمک داشتند.

امروز هم در ادارات چینی برای هم میهنانشان کمک جمع میکردند.