در سایتی خواندم که در پاکستان به کاندیدای مجلس میگویند امیدوار. پس در انتخابات ممسنی هم امیدوارانی بودند که فقط یکی از آنها کامروا گردید.

آقای عبدالرضا مرادی را از زمان دآنش آموزی میشناختم. فکر کنم هنوز هم میشناسم چون با توجه به روحیات ایشان و شناختی که دارم از زمان دانش آموزی بر همین محور بوده اند. انسانی متین، با آبرو و در پی آبرو و با استعداد.

مرادی به نظر من مردمی ترین کاندید هم بود. به هیچ جریانی وابسته نبوده و برای پیشرفت پا بر روی احدی نگذاشته است. مثل همه ما ناملایمات را چشیده و در بطن اجتماع قرار داشته است.

 نفر دوم علی احمدی نماینده موفق دور گذشته بود که اگر مشاورانش را از میان انسان های متفاوتی انتخاب کرده بود شاید وضعیت به گونه ای دیگر بود.

مرادی اگر بخواهد موفق باشد باید آدم های عاقل را برای مشاوره انتخاب کند. طایفه گرائی و اختلافات درون شهرستانی را به نفع جامعه و مردم شهرستان هدایت نماید.