رفته بودند خواستکاری برای داماد. ریش سفید مجلس داشت از محسنات داماد تعریف می کرد . پدر عروس از شغل داماد پرسید. به شغل داماد که رسید ریش سفید توضیح داد که داماد برقکاری بلد است و در ده اگر کسی برق کشی نیاز داشته باشد انجام می دهد. پدر عروس پرسید دیگه چکار می کند. گفت تلویزیون یخچال یا وسیله های برقی هم خراب باشد درست می کند. پدر عروس پرسید دیگه چکار می کند؟ ریش سفید دستی به ریشش کشید و گفت شغل دیگش هم اینه که روز عاشورا هم شمر میشود!!!!

 

پدر عروس از اون روز تا به الان به یه نقطه خیره شده است!!!!!