آقای دکتر گودرزی از روزی که نماینده شده است با شور و شوق زیادی پیگیر امورات شهزستان در بخش های مختلف هستند. با توجه به حمایت متخصصین از ایشان و مخصوصا" حمایت قشر اصلاح طلب تهران نشین، همه سعی میکنند این پیگیری ها بصورت جهت دار و تا حد توانشان به ایشان در این راه کمک کنند.

امروز اولین جلسه برای کمیته نفتی هاست. این جلسه در دفتر آقای مهندس اردشیر خان فتحی نژاد معاون اسبق وزیر نفت و با حضور شاغلین در بخش نفت برگزار خواهد شد. آقای هدایت امیری پیگیر جلسات هستند.

از موضوع های مهمی که میتواند در این جلسات بحث و همفکری پیرامون آنها صورت پذیرد یکی بحث پتروشیمی ممسنی است. تاثیر ساخت پتروشیمی میتواند بسیار بزرگ باشد و طبیعتا" چهره ممسنی را تغییر خواهد داد.