دقت کردید که هر مجلسی که میخواهد قانونی وضع کنند که ممنوعیت دارد نمایندگان مجلس را از آن مستثنی کرده است. مثلا" کاندیداتوری مجلس باید فوق لیسانس داشته باشد اما نمایندگانی که قبلا" نماینده بوده اند استثنا هستند حتی با مدرک سیکل. وزراء و معاونینشان هم نیستند اما نمایندگان هستند. ممنوعیت کاری بازنشستگان هم نمایندگان مستثنی هستند. یعنی نمایندگان بعد از باز نشستگی باز هم میتوانند با تمام جیره و مواجب کار کنند.

یاد آن روزی افتادم که یکی از بزرگان عالم وزرش طی نامه ای به خودش و معاونینش پاداش داده بود و طنز نویسی به طنز گفته بود: پاداش به خودم و خودت و خودش.

 نمایندگان مجلس هر چیزی را که ممنوع می کنند بجز برای : خودش و خودش و خودش.

قانون عدم استفاده از باز نشستگان فقط شامل کارمندان شد. وزراء و معاونینشان و نمایندگان مجلس و استانداران و .... مستثنی شدند. آخه مشکل فقط آقایان بودند و این قانون براس عدم استفاده از بازنشستگان در این مناسب بود و الا کارمندان بیچاره که حکایتشان چیز دیگری است.

وزراء 80 ساله و معاونین 80 ساله میروند تا ...............