ایمان عزیز که زندگیش شعر گونه بود حالا دارد شعر هایش را مینویسد. ذات قشنگ و دوست داشتنیش را دارد برای من و برای شما مینوسید.

http://aashoob.blogfa.com/

تا بازی تازه کهنه کیشی باقی ست

تا کوچ مقدّر کم وبیشی باقی ست

آمد اجلم سراغم اما دیدم

نه راه پس و نه راه پیشی باقی ست