تقریبا" صاحب 50% از آراء تائید نشده بودند. حالا وضع بهتری است. لیستی را منتشر کرده اند 16 نفره که ساعتی دو بار تکذیب میشود. اگر همین لیست را قبول داشته باشیم ، اتفاق خوبی افتاده است. طایفه بکش آقایان مرادی، شفیعی، غلامی، امیران، سالاری، گودرزی را در لیست دارند. جالب است که طایفه بکش که هر دو نماینده قبلی که از این طایفه بوده اند جزء چپی های مطرح بوده اند حالا کاندیداهای مطرحشان از جناح راست هستند که به این انتساب افتخار نیز می کنند. 

از طایفه جاوید آقایان زارع فخری، زارع و امیری در لیست حضور دارند. این آقایان به نظر میرسد حتی دردرون طایفه جاوید نیز از همه آراء برخوردار نباشند. برای آین دوستان "شاید وقتی دیگر"

از کاندیداهای طایفه رستم که هم اصلاح طلب دارند و هم موتلفه ای آقایان حسنی، انصاری، هاشمی، بناوی تائید شده اند. ظاهرا" آقای هاشمی اصلاح طلب هستند و بقیه آقایان اصولگرا. به نظر میرسد تا این لحظه آقای مجید انصاری بیشترین شانس را در طایفه رستم داشته باشد.

شهرستان ممسنی نمونه بارزی است از ایران. مشت نمونه خروار است. اینکه معدل مجلس آینده چه خواهد بود و عملکرد آنها چگونه باید باشد را میتوان از همین آلان حدس زد. بررسی سوابق کاندیداهای این دوره و عملکرد گذشته آنها به شما جواب خواهد داد که چگونه مجلسی تشکیل خواهد شد.

مجلس نظامیان؟ مجلس موتلفه؟ مجلس اعتدال؟ مجلس اصلاح طلب؟ یا نماینده ای که اصلا" نباشد و به قول معروف فقط سر تکان بدهد.