فکرش هم به نظر عجیب می رسید. اما حالا هست. به قول ژول ورن هر خیالی که هرکسی بکند یه روز عملی میشود. توی هواپیما و در ارتفاع 30000 پائئ ایملت را چک می کنی و اخبار می خوانی. خیلی برایم جالب بود. اولین ایمیل را در این ارتفاع فرستادم و با افتخار به آقای رئیس گزارش دادم که تا برسیم گزارش روی میز شماست. تایپ شده و در سر برگ.

رفتیم سایت خبری بهار تا اخبار را بخوانم که شکه شدم. نیروی دریائی چند سرباز امریکائی را گروگان گرفته بود!!!!!!!!!!! یا خود حضرت عباس.