فیلم ایران برگر و انتخاباتی که در آن برگزار میشود خیلی شبیه انتخابات ممسنی است. طایفه گرائی و کاندیدا هائی که از این طایفه گرائی نهایت سود را می برند. دستهائی که از بیرون می آیند و به این طایفه گرائی دامن می زنند. آقا معلمی که حتی یک نفر برای شنیدن سخنانش نمی ماند. شام و نهاری که توزیع می کنند. و حرف قشنگی که به آقا معلم زده میشود: تو که پیل نداری غلط میکنی میخواهی نماینده بشوی.

کاش یکنفر فیلم را می خرید و مجانی در ممسنی توزیع می کرد. تا مردم شاید اندکی به خودشان بیایند.