روز نامه کارگزان مجددا منتشر شد. خبر خوبی است برای آنها که به آزادی و تعدد عقاید اعتقاد دارند. ولی چه ربطی به نورآباد ممسنی دارد؟

مهران کرمی انسانی وارسته و با وقار و شجاع از فرزندان خوب نورآباد سر دبیر این روز نامه است. این موفقیت بزرگ را به این دوست خوبم تبریک می گویم و از همه نورآبادی های عزیز می خواهم که هر رزو این روز نامه را بخرند.