ایکاش میشد از مصائبی که تحریم ها بر این مردم و مملکت وارد کرده بود به جزئیات نوشت. هزینه هائی که می بایست خرج آسایش و آرامش این مملکت بشود اما به واسطه تحریم ها سوختند. پروژه هائی که با چند برابر هزینه راه اندازی نشدند و یا اگر شدند با چه مصیبتی و با چه شرایطی.

دست تیم ،قای ظریف درد نکند.