بعضی از نمایندگان ادوار مانند حاج صمد شجاعیان؛ سید عبدالرسول موسوی؛ رضا قلی الهیاری و آقای امینی به این فکر افتاده اند که با درست کردن یک ائتلاف و با معرفی نفرات کارا و فرا طایفه ای مردم را تشویق کنند تا بیشتر به کیفیت کاندیدا ها فکر کنند تا طایفه آنها. ظاهرا" جلسه اول هم در منزل آقای شجاعیان برگزار شده است. و قرار است جلسات دیگری در منزل نماینده های پیشین دیگر نیز برگزار گردد. طایفه گرائی آفتی شده است که مردم ممسنی را از داشتن نمایندگان کاری محروم کرده است. نماینده ای که حاصل تفکر طایفه گرائی است بعد از قبول شدن در مجلس خودش را وامدار محافل طایفه ای دانسته و خواسته و یا نا خواسته طایفه ای عمل خواهد کرد. ممسنی فراموش میشود و مردم ممسنی منحصر می شوند به همان محدود افرادی که اطراف نماینده هستند. ایده بسیار خوبی است که باید حمایت شود. این حمایت باید از طرف افرادی باشد که تحصیل کرده اند و مشکلات را درک می کنند.