می گویند مرگ ملک عبدالله قیمت نفت را بالا میبرد. شایع شده است که بین جانشینان ایشان دعوا بر سر قدرت است. بعضی ها ادعا کرده اند که شاید قیمت نفت از 100 دلار در بشکه هم بالاتر برود. پس لطفا" بمیر. نه 100 دلار اگر یک سنت هم بالا برود لطفا" بمیر. دعا کنید تا ملک عبدالله این دشمن ذاتی ایران و ایرانی بمیرد حتی فقط برای یک دلار به نفع اقتصار ایران.

کاش صدا و سیما تبلیغ می داد که مردم در مساجد دعا کنند.