من: سلام دی

مادر:سلام دی - قربونت برم

من:دی حالت خوبه. چطوری.

مادر: دی قربونت برم. دورت بگردم. دی حالت چطوره. فردین دی دورت بگردم.

من: تشکر دای. دی خدا نکنه.

مادر: دی قربونت برم همه خوبن. دی دورت بگردم تو چطوری. دوورل (دختران) چطورن. دی قربون شون برم.

من: چته دای سی چه ایگریوی (گریه میکنی) 

مادر: دی چه بگم. دلم تنگ. ولات غریب. زنت تنها. دوورل هم بازی دارن؟

من: دی غریب یعنی چه؟ دوس زیاد داریم. ایرانی زیاد ایچو. چینی یل هم مردم خوبین.

مارد: دی قربونت برم. دورتون بگردم (با کمی خوشحالی) خدارا شکر. دوش هم خو (خواب) تارا و رها دیدم.

سایه مادرانتان بر سرتان پایدار و قدر دان مادرانتان باشید.

مادر یک دعا دارد که همیشه میکند: خدایا مومن و مسلمون را سلامتی بده و بچه های من هم یکی از آنها.