پائیز فصل انتقال است. از گرما به سرما. پائیز فصل ترک کردن است. فصل دور شدن. هیچ فصل دیگری این خاصیت را ندارد. از تابستان گرم به زمستان سرد. از تابستان سبز به درختان بدون برگ. از دستان گشاده عابران به دستان در جیب. فصل کلاغ. فصل برگ های خشک و زرد. فصل دلگیر روزهای کوتاه و شب های تا دلت بخواهد بلند. فصل مرگ مرتضی پاشائی؛ فصل شروع آلودگی هوا؛ فصل جدائی ها.

قدیما هر آدمی رو بدنیا می آمد نامش را هم متناسب با وضع ظاهریش انتخاب می کردند مثلا" کودک کم مو را زلفعلی  نام می نهادند. فکر کنم اولین ماه پائیز را هم به همین دلیل "مهر" نامگذاری کردند.