عاشور و عصر آن کلا" دلگیر هستند. فرقی نمی کند کجا باشی. دوستی دارم چینی که نشسته و از اینترنت خیلی مطالب در مورد عاشورا گرفته و مطالعه کرده است. امروز هم امده بود مشکی پوشیده بود. تعجب کردم و پرسیدم مشکی پوشیدی؟ گفتم شاید بخاطر عاشورا باشد که گفت خیر.

اما این عاشورا دلگیر تر از هر عاشورای دیگری گذشت. به قول زندونی ها و این نیز بگذرد.