خاله ای دارم که زن بسیار دانائی است. دو تا از حرف هایش هرگز از یادم نمی روند. یکی اینکه می گفت " پاشنه در توی کاسه چشم آدم بچرخه اما زنده باشه" . زندگی رو خیلی دوست دارد و می گوید حبف آدم که بمیرذ. حتی با چنین دردی "چرخیدن پاشنه در در چشم آدم" هم زندگی از مردن بهتر است.

وقتی از او پرسیذم خاله چند سالته؟ گفت خاله شناسنامه رو اگه نگاه کنی خیلی. اما این سال های آلان رو اصلا" قبول ندارم. هر دو سالیش هم یک سال نیست.

 

واقعا" هم این سال ها را چیزی نیست و تا چشم بر هم بزنی سال گذشته است.