اول بلوارسردار چنگل پمپ بنرین خیلی شلوغ بود. سیستم نرم افزاری کارت های بنزین دچار مشکل شده بود. کارت ها یک در میان کار می کردند. مسولین هم درب ورودی را نمی بستند. بلبشوئی شده بود. قبل از من چند نفری نتوانستند بنزین بزنند و رفتند. کارتشان کار نمی کرد. کارت دستگاه دار ها هم ارتباط برقرار نمی کرد. هر کس دنبال راهی برای راه انداختن کار خودش بود. یک نفر که ماشین پژوئی داشت کارتش کار کرد خواهش کردن ده لیتر هم برای من بزنم پولش را هم بدهم اما نداد و 60 لیتر را برای خودش زد. گذشت اصلا" وچود نداشت. پمپ کنای دعوا شد. و باز هم دعوا. کارگر پمپ کنگ خورد بود. حالا تصورش را بکنبد در تهرات زلزله بیاید!