خدا شجریان پدر و همایون پسر را برای این مردم و مملکت همیشه نگه دارد با سلامتی و آبرو. رفته بودم کنسرت همایون شجریان. علاقه فراوانم به شجریان پدر باعث میشد که همایون را هم دوست داشته باشم. اما حالا همایون را بخاطر خودش و هنرش بیشتر دوست دارم. صدایش حکایت از سر درون دارد. وقتی می خواند " درون آیینه روبرو چه میجوئی" سرش را که تکان می دهد گوئی مخاطبش یکایک افراد حاضر در سالن می باشد. براستی از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر و این صدای عشق است که همایون می خواند " چرا رفتی ؛ چرا؟ من بی قرارم    به سر سودای آغوش تو دارم"