دیوانه های هر شهر و محله ای بی شک جزء خاطره سازهای مردم آن شهر و محله هستند. یادشان بخیر. آنهائی را که من می شناختم همه مرده اند. حسن کلو در روستای موردابی. عیدی سرخو بود و دیوانه های دیگر. یادشان بخیر. از قرا شنیده ها دیوانه ها همگی به بهشت میروند. دیوانگی در آن دنیا هم عالمی دارد.