باید همین روزها تمام بشوم. فکر می کنم خدا قرار است نقطه پایانم را بگذارد و برود سر خط تا زندگی دیگری را برای نوزادی شروع کند. اگر از آسمان شهرتان ستاره ای به زمین افتاد نگران مباش ؛ قرار نیست اتفاقی بیفتد؛ ستاره من است.

در آخر سطر من ؛ نقطه ؛ علامت سوال و یا علامت تعجب خواهد گذاشت ستاره که از آسمان به زمین خواهد افتاد؟