خدایا باران بفرست تا با ترانه بخورد بر بام خانه تا بدوم با دو پای کودکانه پا بپای پیر مردهای جاودانه نرم گردم چست گردم شاد باشم. 

خدایا باران بفرست تا لباس عید داشته باشم. تا نترسم از بقال ده بخاطر حساب های عقب افتاده.

خدایا باران بفرست تا دختران و پسرانی که قرار است بعد از برداشت گندم یکی از سال ها ازدواج کنند خیالشان راحت باشد.

خدایا چگونه اخم پیران ما را تحمل میکنی؟ باران بفرست تا پیران ما آسمانت را خندان نگاه کنند.

خدایا هدرسه های ما را بپذیر.

خدایا ما را در مقابل فقرائی که بعد از گندم راهی روستا میشوند شرمنده مکن.

خدا جان باران باران ! میشنوی باران ! آب از آسمان برایمان بفرست.