رها در پاورپوینتی که درست کرده است نوشته:

 

قلب یک چیزی است که در تن آدم است. قلب