امسال بعد از مشاوره با بعضی از اعضاء فامیل به این نتیجه رسیدیم که روز اول فروردین همه فامیل را در جائی جمع کنیم تا همه همدیگر را ببیند و سال نو را مانند یک خانواده واقعا" بزرگ بهمراه تمام فامیل جشم بگیریم. بزرگان فامیل هم لطف کردند تشریف آوردند. برای انتخاب محل باغی متعلق به یکی از اقوام را انتخاب شد. صبح روز اول فروردین به همراه عمویم رفتیم قنادی مقداری شیرینی خریدیم و مجمد هم مقداری میوه خرید تا اولین سال دور هم جمع شدن همگانی را جشن بگیریم. کاطم علمداری هم بیانیه ای تهیه کرده بود که خواند. همه حضار هم امضاء کردند که سال بعد هم دور هم دوباره جمع میشوند. برای همه هم توضیح دادیم که این به معنای اتمام دید و بازدید نیست. هر کسی بخواهد به هرکسی سر بزند میتواند که برود و بیاید. این به منظور دیدن همه فامیل است چرا مه بعضی ها را در طول سال هم نمی توان دید. سال آیند تصمیم داریم که با برنامه ربزی بهتر و با ساز و نغاره برگزارش کنیم. اعتراف میکنم که امسال کم و کسری هائی داشت که در سال آینده بر طرف خواهد شد.