عید روزگار خوش بجا مانده از قدیم است. سال نو فقط لباس نو نیست. آدم احساس میکند که قلبش هم نو شده است. آرزوی سالی خوب و خوش را برای همه دارم.