خون آدم بجوش می آید. کمین بکنی سر راه سربازان وظیفه ای و ناجوانمردانه به آنها حمله کنی. سربازی که شاید در حال چرت زدن در درون ماشین باشد. آرزوهایش را پرپر بکنی. مطمئن هستم که مثل سرکرده هارتان  که از آسمان به زیر کشیده شد؛ اگر ماهی دریا و یا پرنده آسمان شوید از دریا و آسمان بیرونتان می کشند و به سزای اعمال کثیف خود خواهید رسید. به امید آن روز