به همت دکتر علی شهریور کانونی درست شده است که ممسنی ها را دور هم جمع می کند که با هم یاری یکدیگر بتوانند گامی در جهت همدلی هر چه بیشتر بر دارند. آقایان حاج صمد شجاعیان ؛ دکتر همتی؛ برزین ضرغامی؛ هدایت امیری؛ ارغوان جاویدان؛ مهندس دهقان؛ مرادی نماینده سابق و ... از حاضرین در جلسه بودند و مطابق معمول این جلسات تعداد زیادی غائب. مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. در کشاقوس کارهای اداری ثبت و اینجور کارها مس باشد تا فعالیتش را شروع کند.

باشد که حرکتی را در میان همشهریان پایتخت نشین ایجاد نماید.