دوستی دارم که شصت سال سن دارد و مجرد است. پدر و مارد هم ندارد. هر دو به رحمت ایزدی پیوسته اند. می گفت من مانند خدا هستم: لم یلد و لم یولد. نه زاده شده است و نه می زاید. من تعجب