باور کردن چنین فاجعه ای در کشوری که ما زندگی می کنیم اصلا" سخت نیست. فقط یک سوال : آیا رئیس جمهور؛ وزیر آموزش و پرورش؛ فرمانده بسیج کسی به تشییع جنازه آنها رفت؟