باران فراوانی بارید. پائیز خوبی و اگر خدا به همین نحو ادامه بدهد آدم یاد زمان شاه خواهد افتاد. کشت همه زمین ها امسال امکان خواهد داشت اگر وضع بر همین منوال باشد. سیل هم آمد و در بهبهان چند نفری را کشت. بعضی وقت ها فکر میکنم که شاید خدا می گوید اینها که به فکر مردمانشان نیستند پس باران نمی فرستد تا چادر نشینان زنده باشند. کار خدا بی حکمت نیست.

باران که بارید زمین های اطراف رودخانه فهلیان (که به چم) مشهورند را آب برد. یعنی دقیقا" مانند 40 سال پیش. رودخانه کما کان زمین های کشاورزی را نابود می کند. تا تغییری در روند فرسایش زمین های کشاورزی بوجود نیاید.

باران که بارید خیابان های تهران و دیگر شهر ها هم پر ازآب شد تا یادمان باشد مدیرانی داریم و مسولانی و مدیرانمان بدانند تا آب نیست زندگی باید کرد و وقتی آب آمد یا باید  در بهبهان آب ببردمان و یا در باجگاه از بی زمینی برویم شهر و سیگار فروش شویم. 

آهای سیگار نخی و پاکتی ................