یکی از خوانندگان خیلی عزیز وبلاگ از من پرسیدند که چرا این خوانندگان شما نقطه نطراتشان را ارایه نمی دهند. من هم جوابی نداشتم. حالا میخواهم خواهش کنم که من از نطرات خوب خودتان غافل نگذارید.