دانشکده که بودم هاشم باعث می شد روزه بگیرم. هاشم که رفت انگلیس روزه گرفتن من هم شد سالی چند روز. هاشم  در انگلیس هم  روزه میگیرد و من در ایران سالی چند روز. در پروژه که کار کنی روزه گرفتن واقعا" سخت است. پیمانکار چینی میخواهد طی نامه رسمی اعتراض کند که روزه گرفتن باعث کندی کار میشود. امروز دستم را گرفته بود و می گفت بیا رستوارن ما کسی نمیداند میتوانی چند لقمه بخوری!!!! خندیدم و گفتم  God can see  گفت god no problem the people is problem

هاج و واج ماندم. یاد آن بنده خدای لری افتادم که وسط اداره نماز میخواند تا همه ببینند. و میگفت خلوت مرا خدا میداند ولی تمام پست و حقوق من دست شماست که فقط ظاهر ار میبینید.